Κανονισμός εξυπηρέτισης ερευνητικού κοινού

Κανονισμός Λειτουργίας της Βιβλιοθήκηςκαι Χρήσης του Αρχειακού Υλικού

 

Πρόσβαση

 • Η Βιβλιοθήκη και το Ιστορικό Αρχείο του Ι.Α.Π.Ε. λειτουργεί για το ερευνητικό κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.. Δεν λειτουργούν το Σάββατο, την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

 • Οι ερευνητές οφείλουν, προσερχόμενοι, να υπογράφουν στο βιβλίο αναγνωστών – ερευνητών και να αναγράφουν τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους. 

 • Οι ερευνητές παρακαλούνται να αφήνουν τα προσωπικά τους είδη (τσάντες, χαρτοφύλακες κ.λπ.) σε ειδικό χώρο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό, στο αναγνωστήριο. 

 • Τα αρχειοστάσια και τα βιβλιοστάσια του Ι.Α.Π.Ε. δεν είναι προσιτά στους ερευνητές. Οι ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν βιβλία ή αρχεία πρέπει να συμπληρώσουν τα δελτία που υπάρχουν για το σκοπό αυτό. Έως ότου επιστρέψουν στον υπεύθυνο υπάλληλο το υλικό που ζήτησαν, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για αυτό.

 • Η μελέτη των βιβλίων και του αρχειακού υλικού γίνεται αποκλειστικά μέσα στο αναγνωστήριο. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός.

 • Η πρόσβαση στο αρχειακό υλικό επιτρέπεται ανάλογα με το στάδιο επεξεργασίας που βρίσκεται το ζητούμενο αρχείο.

 • Ο ερευνητής πρέπει να μεταχειρίζεται το υλικό με προσοχή και σεβασμό. Πρέπει να προσέχει να μην προκαλεί φθορά στο υλικό και να μην επεμβαίνει στην τάξη του υλικού. Δεν επιτρέπονται οι σημειώσεις πάνω στα βιβλία και το αρχειακό υλικό. Το υλικό πρέπει να επιστρέφεται στον υπεύθυνο υπάλληλο, στην κατάσταση και τη μορφή που παραδόθηκε.

 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι βιβλίο ή αρχειακό υλικό έχει απομακρυνθεί από το χώρο του Ι.Α.Π.Ε., ο υπαίτιος της πράξης αυτής χάνει το δικαίωμα να εισέρχεται στους χώρους του Ι.Α.Π.Ε.


Αναπαραγωγή

 • Η αναπαραγωγή βιβλίων και αρχειακού υλικού επιτρέπεται ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση και ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο υπάλληλο.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται:

Α. τα στοιχεία του ερευνητή

Β. τα στοιχεία του υπεύθυνου έκδοσης ή παραγωγής

Γ. με ακρίβεια το υλικό που ζητείται

Δ. ο σκοπός για τον οποίο ζητείται

Φωτοτυπίες – Φωτογραφίες - Σκάνερ/ Βιβλία – Έγγραφα - Φωτογραφίες

 • Φωτοτυπίες βιβλίων ή αρχειακού υλικού γίνονται μόνο από το προσωπικό του Ι.Α.Π.Ε.. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού φωτοτυπιών ή μεγάλου φόρτου εργασίας του προσωπικού, οι φωτοτυπίες παραδίδονται στον αναγνώστη από μία έως το αργότερο πέντε ημέρες μετά την παραγγελία.
 • Οι φωτοτυπίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30 % των σελίδων του βιβλίου – περιοδικού. Δεν επιτρέπεται η συνολική αναπαραγωγή βιβλίων.
 • Για να προφυλαχθούν από τη φθορά, τα χειρόγραφα, τα σπάνια έντυπα, τα παλαιά βιβλία και οι εφημερίδες δεν φωτοτυπούνται. Η φωτοτύπηση δακτυλόγραφων αρχείων γίνεται μετά από εκτίμηση του υπεύθυνου υπαλλήλου και με κριτήριο την κατάσταση του υλικού.
 • Η κάθε παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 αρχειακές συλλογές. Η παραγγελία εγγράφων δεν μπορεί να καλύπτει απόλυτα μια αρχειακή συλλογή άνω των πέντε σελίδων. Επίσης, η παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των μεγάλων αρχειακών συλλογών Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η αναπαραγωγή περισσότερων αρχειακών συλλογών ή η ολική αναπαραγωγή αρχειακών συλλογών μετά από άδεια του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε.
 • Ο ερευνητής που επιθυμεί να έχει φωτογραφικά αντίγραφα αρχειακού υλικού του Ι.Α.Π.Ε. υποβάλλει τη σχετική παραγγελία στον υπεύθυνο υπάλληλο και επιβαρύνεται με τα αντίστοιχα έξοδα. Για την φωτογραφική αντιγραφή χρησιμοποιούνται φωτογράφοι συνεργάτες του Ι.Α.Π.Ε., με τους οποίους διαπραγματεύεται ο ερευνητής για τα αντίστοιχα έξοδα.
 • Η φωτογράφηση του υλικού από φωτογράφο μη συνεργάτη του Ι.Α.Π.Ε. γίνεται μετά από αίτηση του ερευνητή και άδεια του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε. Σε κάθε περίπτωση, το υλικό μεταφέρεται στους φωτογράφους μόνο από το προσωπικό του Ι.Α.Π.Ε. Τα αρνητικά παραμένουν στην κατοχή του Ι.Α.Π.Ε.
 • Η ψηφιακή αναπαραγωγή του αρχειακού υλικού από το προσωπικό του Ι.Α.Π.Ε. πραγματοποιείται μετά από αίτηση του ερευνητή, και γίνεται κατόπιν συνεννόησης, σε χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τον αριθμό των τεκμηρίων προς ψηφιοποίηση.
 • Η χρήση φωτογραφικών μηχανών, βιντεοκάμερας και σκάνερ του ίδιου του ερευνητή, για την αναπαραγωγή βιβλίων ή αρχειακού υλικού επιτρέπεται μόνο μετά από αίτηση του ερευνητή και άδεια του υπεύθυνου υπαλλήλου του Ι.Α.Π.Ε.

Οπτικοακουστικό υλικό

 • Για την μελέτη ή την αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού (προφορικές μαρτυρίες μαγνητοφωνημένες σε κασσέτες ή CD ή βιντεοσκοπημένες σε βιντεοκασσέτες) χρησιμοποιείται το μαγνητόφωνο ή το CD recorder ή το βίντεο του Ι.Α.Π.Ε. Δεν επιτρέπεται η χρήση μαγνητοφώνου ή CD recorder ή βίντεο του ερευνητή παρά μόνο κατόπιν ειδικής άδειας από το Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε.

 • Η κάθε παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 προφορικές μαρτυρίες. Επίσης, η παραγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της κάθε προφορικής μαρτυρίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η αναπαραγωγή περισσότερων προφορικών μαρτυριών ή η ολική αναπαραγωγή προφορικών μαρτυριών μετά από άδεια του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε.

 

 

Εκδόσεις - Παραγωγές 

 • Σε κάθε έκδοση, ντοκυμαντέρ, ταινία ή άλλου είδους παραγωγή στην οποία χρησιμοποιείται αρχειακό υλικό του Ι.Α.Π.Ε. αναγράφεται υποχρεωτικά η ένδειξη της πηγής “Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού” του Δήμου Καλαμαριάς. Σε αντίθετη περίπτωση το Ι.Α.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα ποινικής δίωξης.
 • Για την ολική αναπαραγωγή / έκδοση σειράς αρχειακών συλλογών χρειάζεται έγκριση του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε., στο οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση. Η χορήγηση της έγκρισης συνοδεύεται από τον καθορισμό του ύψους των εκδοτικών δικαιωμάτων, το οποίο εισπράτει το Ι.Α.Π.Ε. (Χρήση αρχειακού υλικού, εφόσον προορίζεται για εμπορικές εκδόσεις, χρεώνεται μετά από ειδική συμφωνία με το Δ.Σ.)
 • Το αρχειακό υλικό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ι.Α.Π.Ε. Ως εκ τούτου ισχύουν όλες οι διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο οποίος απαγορεύει ρητά στο χρήστη την παραχώρηση, προμήθεια ή πώληση σε τρίτους, αρχειακού υλικού του Ι.Α.Π.Ε.
 • Οι ερευνητές που χρησιμοποιούν, σε μελέτες τους αρχειακό υλικό προερχόμενο από το Ι.Α.Π.Ε., υποχρεούνται να καταθέσουν στη βιβλιοθήκη του Ι.Α.Π.Ε. αντίτυπο της εργασίας τους.

Τον Αύγουστο κάθε έτους το Ι.Α.Π.Ε. παραμένει κλειστό

για το ερευνητικό κοινό

για την απαραίτητη εργασία ταξινόμησης της αρχειακής ύλης.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 40 απόφαση

της 3ης συνεδρίασης του 2002 του Δ.Σ. του Ι.Α.Π.Ε.